کتابخانه شهرداری اصفهان

کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان  دارای دو دستگاه آسانسور هشت و سیزده نفره با سرعت یک متر بر ثانیه همچنین دو دستگاه آسانسور مون شارژ جهت حمل کتاب 

نظرات ارسال شده
4.6 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات